Stacja Uzdatniania Wody

Zadaniem Stacji Uzdatniania Wody (SUW) jest dostarczanie odbiorcom wody pitnej, spełniającej wymagania jakościowe, fizykochemiczne i bakteriologiczne. Obiekty te są zwykle pozbawione stałej obsługi technicznej. Kontrola działania i dozór techniczny odbywa się poprzez stały monitoring pracy SUW drogą kablową, radiową lub siecią GSM, w głównym centrum dyspozytorskim, wyposażonym w komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym systemu SCADA. Z tych względów układy sterowania AKPiA muszą zapewniać bezobsługową i autonomiczną pracę stacji.

Zastosowane rozwiązania wykorzystują centralny sterownik PLC, realizujący sterowanie w trybie automatycznym. Redundantne systemy pomiarowo-sterownicze zapewniają nieprzerwane dostawy wody, nawet w przypadku awarii wielu podzespołów (w tym sterownika PLC).

Struktura systemu podzielona została na część obejmującą sterowanie ujęciami wodnymi, uzdatnianiem wody surowej gromadzonej w zbiornikach retencyjnych i płukaniem filtrów oraz pompownię zasilającą sieć wodociągową.

Woda pompowana ze studni głębinowych, wzbogacana w tlen kierowana jest przez filtry do zbiorników retencyjnych. W studniach głębinowych realizowany jest ciągły pomiar poziomu lustra wody przy pomocy sond hydrostatycznych oraz dodatkowy pomiar suchobiegu sondami konduktometrycznymi. Pompy głębinowe zapewniają bezawaryjną pracę dzięki zastosowaniu szeregu zabezpieczeń {cos(fi), suchobieg, przeciążenie, przegrzanie, zawilgocenie itp.} Sterownik PLC m/in. kontroluje ustawienia przepustnic w różnych fazach pracy a także zapewnia płukanie filtrów wg ustalonych algorytmów.

Pompownia zasilająca sieć wodociągową zawiera zwykle kilka pomp sieciowych współpracujących z własnymi falownikami (aplikacja Multi Master) lub jednym falownikiem (aplikacja PFC), w oparciu o pomiar ciśnienia rzeczywistego w sieci. Regulator PI falowników zapewnia utrzymywanie zadanego ciśnienia sieci wodociągowej.

Redundancja sterowania polega na identyfikacji stanów awaryjnych i w konsekwencji przejęciu sterowania przez zapasowe systemy.

Parametryzacja procesu dostępna jest lokalnie z panelu operatorskiego HMI (często z funkcją PLC) oraz zdalnie poprzez system monitoringu z centrum dyspozytorskiego.

Pomiary ciśnień, poziomów, przepływów, zawartości żelaza i manganu, zużycia energii elektrycznej oraz innych realizowane są techniką analogową lub z wykorzystaniem cyfrowych protokołów komunikacyjnych (Ethernet, Modbus RTU, CanOpen, Profibus itp.)

kontakt kontakt